strona główna
kontakt
 
Powierzchnia: 265 km2
Ilość mieszkańców: 7,0 tys
Ilość sołectw: 49
Położenie: północny-wschód Polski
URZĄD GMINY
Poradnik interesanta
- Struktura organizacyjna
Rada Gminy
Dokumenty
Współpraca Zagraniczna
Zrealizowane Projekty
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Przetargi
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Podatki
Ochrona środowiska
GMINA
Historia
Turystyka
Rolnictwo
Gospodarka
Kultura
Szkolnictwo
Biblioteki
GOPS
GZEAS
OSP
Komunikacja
PKP
PKS
Przydatne linki
linki do urzędów, organizacji,
portali informacyjnych i inne

[zobacz »]
 
Galeria zdjęć
zobacz więcej »»
 
zobacz więcej »»
 
zobacz więcej »»
 
zobacz więcej »»
 
zobacz więcej »»
 
Projekt 1 - zobacz więcej »» Projekt 2 - zobacz więcej »» Projekt 3 - zobacz więcej »»
 
zobacz więcej »»
 
>
Struktura organizacyjna
 

Wójt Gminy Suwałki - Tadeusz Chołko
tel/fax: +48 87 566 21 36
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

Sekretarz Gminy - Zbigniew Mackiewicz
tel/fax: +48 87 566 21 36 wew.34
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

Skarbnik Gminy - Danuta Małgorzata Bućko
tel/fax: +48 87 566 21 36 wew.33
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl


W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i jednostki organizacyjne:

Referat ds. Organizacyjnych, Obywatelskich i Obronnych - Kierownik Zbigniew Mackiewicz
tel: +48 87 566 21 36, +48 87 566 40 57 wew. 31,35,39

 • Zadania z zakresu organizacji i funkcjonowania urzędu
 • Zadania zlecone z zakresu spraw wojskowych i obronnych
 • Zadania z zakresu obrony cywilnej
 • Zadania w zakresie spraw kadrowych
 • Zadania w zakresie administracyjno-gospodarczym
 • Zadania w zakresie obsługi Wójta oraz udostępniania informacji publicznej
 • Zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych i innych spraw administracyjnych
 • Obsługa Rady Gminy i jej komisji

Referat Finansowy - Kierownik Danuta Małgorzata Bućko
tel: +48 87 566 37 30 wew. 36,37,38

 • Zadania w zakresie spraw księgowości podatkowej
 • Zadania w zakresie wymiaru zobowiązań pieniężnych i podatków lokalnych
 • Zadania w zakresie księgowości budżetowej
 • Zadania w zakresie księgowości budżetowej - płace
 • Zadania w zakresie księgowości budżetowej - kasa
 • Zadania w zakresie spraw księgowości budżetowej, wymiaru zobowiązań pieniężnych oraz zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym.

Referat ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych - Kierownik Alicja Przekop
tel: +48 87 566 21 36 wew. 44
e-mail: inwestycje@gmina.suwalki.pl

 • Zadania z zakresu geodezji i gospodarki wodno-ściekowej
 • Zadania z zakresu rolnictwa
 • Zadania w zakresie ochrony środowiska
 • Zadania z zakresu utrzymania dróg, podziałów geodezyjnych i geologii
 • Zadania z zakresu gospodarki gruntami komunalnymi

Referat ds. Planowania Przestrzennego - Kierownik Katarzyna Jabłońska
tel: +48 87 566 21 36 wew. 46
e-mail: pu@gmina.suwalki.pl

 • Zadania z zakresu gospodarki przestrzennej
 • Zadania z zakresu zadań urbanistycznych

Referat ds. Polityki Społeczno - Gospodarczej - Kierownik Dariusz Wojciech Saweliew
tel: +48 87 566 35 69 wew. 41,43
e-mail: psg@gmina.suwalki.pl; psg1@gmina.suwalki.pl; psg2@gmina.suwalki.pl; psg3@gmina.suwalki.pl;

 • Zadania w zakresie planowania strategii i kierunków rozwoju, promocji Gminy
 • Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia
 • Zadania z zakresu kultury, oświaty, turystyki i sportu
 • Zadania w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej
 • Zadania w zakresie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, decyzje o cofnięciu, wygaśnięciu zezwoleń)
 • Zadanie w zakresie planowania strategii i kierunków rozwoju, pozyskiwania środków z UE, promocji Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kierownik Beata Skrocka
+48 87 569 61 34 wew. 47, 48, 49 fax 50
e-mail: gops_suwalki@pro.onet.pl

 • Pomoc społeczna
 • Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna
 • Dodatki mieszkaniowe

Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół - Kierownik Irena Walendzewicz
tel: +48 87 566 31 21
e-mail: irena.walendzewicz@ug.suwalki.wrotapodlasia.pl

 • Prowadzenie zbiorczej obsługi finansowo - księgowej, organizowanie wpłat wynagrodzeń oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
 • Sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków z osobowego funduszu płac i funduszu świadczeń socjalnych.
 • Opracowanie planów dochodów i wydatków budżetowych.
 • Opracowanie zbiorcze projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz sprawozdań i informacji z zakresu zadań oświaty.
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej przez szkoły.
 • Sygnalizowanie Wójtowi Gminy nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami finansowymi przez szkoły.
 • Nadzorowanie spraw kadrowych.
 • Nadzorowanie spraw administracyjno-gospodarczych i zaopatrzeniowych.
 • Organizowanie dowożenia dzieci do szkół.
 • Nadzorowanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie szkół.
 • Współpraca z dyrektorami w sprawach całokształtu funkcjonowania oświaty.
 • Wykonywanie innych zaleceń zleconych przez Wójta Gminy Suwałki.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Przewodniczący Kazimierz Walijewski

 • Inicjowanie zadań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
 • Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
 • Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych-limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe
 • Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie - Tartak - Kierownik Małgorzata Lewczuk

tel: +48 87 563 90 50

 

© 2002-2007 Urząd Gminy Suwałki
Tworzenie stron internetowych KANET.eu